نوازندگان گروه نور
رضا عسگرزاده در حال نواختن دهل و علی بوستان با عود
< قبلی بعدی >